Hrvatska albanija.jpg Nemačka Rusija Slovenija Bugarska madjarska.jpg Italija Francuska Rumunija Češka turska.jpg Holandija Švedka Danska finland.jpg Norveska estonija.jpg galicija.jpg malta.jpg tajland.jpg

home   |   контакт   |   о намаФирми и институции
-

(внесете на латиница)

-


06 <<< Претходна страна
-

Република Македонија – влада и државни органи
www.agencija.gov.mk Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството -
Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството
основана е заради давање на стручна помош на
индивидуалните земјоделски производители, а со цел
зголемување на квалитетот и квантитетот на земјоделското
производство и неговата поголема искористеност
Makedonija
www.emigration.gov.mk Агенцијата за иселеништво ги врши работите и задачите кои се
однесуваат на положбата и правата на иселениците од
Македонија, помагањето на нивниот културен развој и
унапредувањето на врските со нив и нивните организации,
запознавањето на иселениците од Македонија со состојбата во
Република Македонија, создавањето услови за враќање на
иселениците во Република Македонија, создавање услови за
вклучување на иселениците во јавниот и економскиот живот на
Република Македонија и други работи утврдени со закон
/ Agency of Emmigration - official site
Makedonija
www.finance.gov.mk Министерство за финансии / Ministry of Finance - official site Makedonija
www.gov.mk The Government of the Republic of Macedonia - official site Makedonija
www.iocoe.org.mk Council of Europe - Information Office in Macedonia - official site Скопје Makedonija
www.ippo.gov.mk
IPPO - Industrial Property Protection Office of the Republic of
Macedonia
Makedonija
www.kultura.gov.mk
Министерство за култура / Ministry of Culture of the Republic of
Macedonia
Makedonija
www.mfa.gov.mk Министерство за надворешни работи Makedonija
www.minisel.gov.mk Министерство за иселеништво Makedonija
www.mls.gov.mk
Министерство за локална самоуправа / Ministry of Local Self -
Government - official site
Makedonija
www.mnr.gov.mk
Министерство за надворешни работи / Ministry of Foreign Affairs
- official site
Makedonija
www.moepp.gov.mk Министерство за животна средина Makedonija
www.mofk.gov.mk Министерство за образование и физичка култура Makedonija
www.moi.gov.mk Министерство за внатрешни работи Makedonija
www.mon.gov.mk
Министерство за образование и наука / Ministry of Education
and Science - official site
Makedonija
www.mtsp.gov.mk
Министерство за труд и социјална политика / Ministry of Labor -
official site
Makedonija
www.nbrm.gov.mk National Bank of the Republic of Macedonia - official site Makedonija
www.roads.org.mk Fund for National and Regional Roads - official site Makedonija
www.sec.gov.mk Komisija za hartii od vrednst / Securities and Exchange
Commission of the Republic of Macedonia - regulates and
supervises all participants in the operation with securities on the
territory of the Republic of Macedonia
Makedonija
www.sinf.gov.mk

Министерство за информации / Secreteriat / Agency of
Information of the Government of the Republic of Macedonia -
general information and daily news on Macedonia

Makedonija

www.ujp.gov.mk Office for Public Revenue - general info, online forms, relevant laws Makedonija
www.vlada.mk ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Makedonija
www.zels.org.mk
Internet stranica na ZELS - Zaednica na edinicite na lokalnata samouprava na MakedonijaZELS - The Home Page of the Association of the Units of Local Governments of Macedonia Makedonija
www.britishcouncil.org/macedonia British Council - Macedonia - official site Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina
ЦРНА ГОРА Crna Gora

Посетете и листа на официјални сајтови од владата на земјите на светот на bestwebsitesdirectory.info,
кликнете ТУКА
Oстанати државни и јавни институции, јавни претпријатија
www.komspi.mk Комисија за заштита на правото за слободен пристап до
информациите од јавен карактер
Скопје Makedonija
www.ombudsman.org.mk Ombudsman Makedonija
www.slvesnik.com.mk
ЈП Службен весник на РМ - Основна дејност на Јавното
претпријатие Службен весник на Република Македонија ц.о. –
Скопје е објавувањето на законите, другите прописи и акти во
“Службен весник на Република Македонија“, како и издавањето
на службеното гласило “Службен весник на Република
Македонија“, како дејност од јавен интерес.
Скопје
Makedonija
www.vodovod-skopje.com.mk
Јавно претпријатие „Водовод и канализација“-Скопје
Скопје
'
Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora
Oстанати фирми (несортирано)

www.agens.com.mk

Агенс - Нова димензија на традицијата Makedonija

www.alfi.com.mk

Алфи - Друштво за производство и услуги Makedonija

www.elmond-in.com.mk

Елмонд ин Makedonija

www.eurokompozit.com.mk

Eurokompozit Prilep Makedonija

www.euronet.net.mk

Еуронет - EURONET is the international company established in
Skopje, the capital of Republic of Macedonia. Our main function is
the logistics support for customers in the local and foreign markets
Skopje

Makedonija

www.fragmatmak.com.mk

"FRAGMAT MAK" e mešovita slovenečko-makedonska kompanija
koja se zanimava so proizvodstvo na stiropor i negova prefabrikacija
Makedonija

www.gumno.com.mk

GUMNO-PLAST Makedonija

www.intracom.com.mk

INTRACOM Ltd TELECOM Sitronics Intracom Holdings Skopje Makedonija

www.izolmak.com.mk

Izolmak - скокни го воведот, skip the intro Makedonija

www.klever.com.mk

Klever-MK Makedonija

www.mbinc.com.mk

МБИНЦ - Генерални увозници на производите на Freud,
Friulsider, Kapriol, Krino, Eugen-nölle, Schulte.
Makedonija

www.micei.com.mk

Micei International - Macedonia wholesale company with several
divisions, arms, ammunition, sports, hunting, accessories, special
law enforcement ...
Скопје

Makedonija

www.newmoment.com.mk

New Moment – New Ideas Company Macedonia is a part of the
new moment network and it is one of the best workin agencies on
the balkans...
Makedonija

www.recycle.com.mk

Рецикл Еко-Старт - Рециклажа на секундарни оловни суровини Makedonija

www.siskon.com.mk

Siskon Systems Engineering Makedonija

www.tkprilep.com.mk

Тутунски комбинат а.д. Прилеп Makedonija

www.transcont.com.mk

TRANSCONT LTD. Скопје Makedonija

www.velmar.com.mk

Велмар - Воведување нова технологија на домашниот пазар Makedonija

www.vision.com.mk

Визија - Мултимедија, вести, ценовници, корисници... Makedonija

www.zanet-export.com.mk

Zanet Export Makedonija

Посетете и поширок список на линкови на овие (под)категории кои се однесуваат на следните држави:

СРБИЈА

Srbija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА (Република Српска и Федерација БиХ)

Bosna i Hercegovina

ЦРНА ГОРА

Crna Gora